Vedtægter

§1. Navn

Foreningens navn er Boeslunde Gymnastikforening.

Foreningen er stiftet den 25. Januar 1867.

Foreningen er hjemmehørende i Boeslunde Sogn, Slagelse Kommune.


§2. Formål

Foreninngens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets trivsel og sundhed.

§3. Tilslutning

Foreningen er tilsluttet DGI –Midt- og Vestsjælland, samt HRØ og dermed undergivet deres vedtægter.

§4. Medlemmer

Stk 1. Som aktive medlemmer kan optages voksne og børn, når de vedkender sig foreningens vedtægter.

Som passive medlemmer kan optages enhver.

Stk 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem

kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

Stk 3. Kontingentet for såvel aktive som passive medlemmer fastsættes af bestyrelsen.

Stk 4. Udmeldelse skal ske ved henvendelse til bestyrelsen.

§9. Generalforsamling

På den årlige generalforsamling behandles følgende:

          1 Valg af dirigent og stemmetællere

          2 Aflæggelse af årsberetninge til godkendelse

          3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

          4 Behandling af indkomne forslag

          5 Valg af bestyrelse og 2 suppleanter

          6 Valg af revisorer og revisorsuppleant

          7 Eventuelt

§11. Tegningsret

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kassereren.

§12. Forretningsorden

Stk 1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Dog skal der afholdes mindst et bestyrelsesmøde

hvert kvartal.

Stk 2.  Formanden og kassereren har ret til at overvære udvalgsmøderne, dog uden at have stemmeret.

§13. Bestyrelsen

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem er mødt op.

§14. Referat

Der tages referat fra bestyrelsesmøder og dette godkendes senest på næste møde.


§15. Regnskabsår

Foreningens regnskabsår går fra 1/1 - 31/12 og senest d. 15/2 afgiver kassereren driftsregnskab og status til revisorerne. Årsregnskabet afleveres til betyrelsen på bestyrelsemøde afholdt i februar måned. Kassereren fører løbende regnskab og driftsregnskab for de enkelte afdelinger samt status fremlægges på samtlige bestyrelsesmøder.

Revisor gennemgår driftsregnskabet i henhold til bilag og påser, at kassebeholdningen forefindes.

§16. Æresmedlemmer

Som æresmedlem kan bestyrelsen udnævne personer, der i særlig grad har gjort en indsats i Boeslunde Gymnastikforening.


§17. Vedtægtsændringer

Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget og forslaget er indleveret til tiden.

Ændringen træder i kraft fra den generalforsamling, de vedtages på.


§18. Opløsning

Stk 1. Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk 2. Såfremt Boeslude Gymnastikforening ophører, skal en evt. formue hensættes i Slagelse Kommune til evt. opstart af ny forening i Boeslunde-området.

Såfremt en sådan forening ikke er etableret i løbet af 3 år, tilfalder formuen det samlede idræts- og ungdomsarbejde i Boeslunde-området.

Således vedtaget på generalforsamlingen den:21.03.2016

Villy Jørgensen 

___________________________________

Dirigentens underskrift

§5. Udvalg

Stk 1. Bestyrelsen opretter udvalg for hver igangværende aktivitet.

Stk 2. Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden under ansvar over for den samlede bestyrelse.

Stk 3. Udvalgsmedlemmer kan vælges udenfor bestyrelsen.

Stk 4. Udvalgsmedlemmer kan indkaldes til bestyrelsesmøde.

§6. Ledelse

Stk 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, der vælges for en periode af to år,

således at fire afgår i lige årstal og tre i ulige årstal.       

Desuden vælges også to suppleanter, der er på valg hvert år, samt to revisorer og en revisorsuppleant

til kritisk og talmæssigt at gennemgå foreningens regnskab. Revisorerne vælges for to år og er skiftevis på

valg. Suppleanten vælges for et år.

Stk 2. Valgbar er aktive medlemmer, der er fyldt 15 år samt bosiddende passive medlemmer.

Stk 3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer, næstformand, sekretær og

udvalgsformænd samt vælger udvalgsmedlemmer til de iflg. § 5 oprettede udvalg.


§7. Forpligtelse

Stk 1. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser for hvilke foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk 2. Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.

Stk 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.


§8. Myndighed

Stk 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i marts måned og indkaldes ved opslag på foreningens område og ved annoncering i den eller de aviser, som bestyrelsen finder det fornødent med mindst 14 dages varsel.

Stk 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Stk 3. Kun fremmødte aktive medle,,er, der er fyldt 15 år samt bosiddende passive medlemmer, som ikke står i kontingentrestance, har stemmeret.

Stk 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

Stk 5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, et af udvalgene eller mindst ¼ af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet herom er modtaget og indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.